2.5 Fødevarer II

Fødevarer II

 

Danmark har flere gange internationalt forpligtet sig til at stoppe nedgangen af den biologiske mangfoldighed, men med landbrugets negative påvirkning af økosystemerne opleves der fortsat en tilbagegang. Eksempelvis er næsten halvdelen af de danske humlebiarter på Rødlisten over truede arter. I 2014 blev der fundet sprøjtegift i 26 pct. af de undersøgte aktive drikkevandsboringer, og 36 pct. af de danske vandløb ligger under EUs standard for god økologisk tilstand.

 

Herudover lægger dansk landbrug beslag på et areal på størrelse med Sjælland, Falster og Bornholm til sojaproduktion – primært i Argentina og delvist i Brasilien og USA. Sojaen anvendes som foder i den danske svineproduktion. I fjerne egne står dansk landbrug dermed med et ansvar for rydning, opdyrkning og opsplitning af naturarealer, nedgang i biodiversitet, jorderosion, forurening af jord, vand og luft, drivhusgasemissioner, stort forbrug af sprøjtegift og, som om det ikke skulle være nok, overtrædelser af arbejderrettigheder og lokales rettigheder. >>>

>>> Hvis vi vil værne om naturen nationalt og globalt, er det åbenlyst, at vi skal bevæge os væk fra den intensive landbrugsdrift, hvor vækst også er blevet en betingelse for landmandens overlevelse. Løsningen er et cirkulært landbrug, i stedet for et der i dag har en negativ effekt på omgivelserne.

 

Med det store areal, som landbruget råder over, kan man argumentere for, at sektoren har plads til mere natur og skov og derved besidder potentialet til at være den naturlige løsning på de mange miljøproblemer, vi står overfor.

 

Tallene for, hvor store arealer vi bruger på at producere foder, taler deres eget tydelige sprog. Når vi f. eks. anvender korn som foder frem for til direkte menneskeføde, mistes der energi undervejs til spisebordet.

 

Med en gennemsnitlig dansk kostsammensætning kan vi på landbrugsarealet i Danmark producere mad til ca. 21 mio. mennesker. Hvis andelen af kød i kosten halveres, kan vi i Danmark producere mad til ca. 29 mio. mennesker, mens der kan produceres mad til ca. 49 mio. mennesker, hvis ingen spiser kød.