Samfundsfag A

Samfundsfag A

Du kan som lærer anvende hele materialet (4 film + tilhørende tekstmateriale og arbejdsspørgsmål) og derved opfylde alle de faglige mål for faget. Kernestoffet er fortrinsvist fokuseret omkring Politik, Økonomi og IP, men Sociologi kan også komme i spil, da området: politisk meningsdannelse og medier, herunder adfærd på de sociale medier, vil være oplagt som undersøgelsesområde, når eleverne arbejder med teknologiske redskaber, anvendelsen af disse samt politiske løsninger på nationale og internationale udfordringer (herunder på klimaområdet).

 

Det anbefales, at eleverne på forhånd er blevet introduceret til nogle af de grundlæggende begreber inden for hhv. Politik og Økonomi, og at de samtidig løbende trænes i at indsamle relevant empirisk materiale, som på udvalgte områder kan supplere nærværende materiale.

 

Som beskrevet i den samlede lærervejledning anbefales det, at man afsætter 8 moduler til forløbet, såfremt man ønsker at anvende det hele. Det vil give den fornødne tid til fordybelse i stoffet samt mulighed for at foretage yderligere undersøgelser på egen hånd.

 

I det nedenstående ses de faglige mål for Samfundsfag A, som de er formuleret af Undervisningsministeriet (jfr. Bekendtgørelsen 2017). >>>

 

Af faglige mål skal eleverne kunne:

 

anvende og kombinere viden og kundskaber fra fagets discipliner til at undersøge aktuelle samfundsmæssige problemstillinger i Danmark og andre lande og diskutere foreliggende og egne løsninger herpå.

 

anvende viden, begreber og faglige sammenhænge fra kernestoffet og forskellige teorier fra fagets discipliner til at forklare og diskutere samfundsmæssige problemstillinger og udviklingstendenser

 

undersøge og dokumentere et politikområde, herunder betydningen af EU og globale forhold

 

forklare sammenhænge mellem samfundsforandringer og ændringer i sociale og kulturelle mønstre

 

undersøge konkrete økonomiske prioriteringsproblemer nationalt, regionalt og globalt og diskutere løsninger herpå

 

 forklare begivenheder og udviklingstendenser i det internationale system og diskutere Danmarks handlemuligheder i forbindelse hermed

 

behandle problemstillinger i samspil med andre fag

 

demonstrere viden om fagets identitet og metoder

 

formulere præcise faglige problemstillinger, herunder hypoteser, og indsamle og bearbejde dansk og fremmedsproget materiale, herunder statistisk materiale, til at undersøge og diskutere problemstillinger og konkludere

 

forholde sig kritisk til forskelligartede materialer fra forskellige typer afsendere og anvende viden om samfundsvidenskabelig metode til at gennemføre mindre empiriske undersøgelser

 

påvise faglige sammenhænge og udviklingstendenser ved hjælp af foreliggende og egne beregninger, tabeller, diagrammer og modeller med brug af digitale hjælpemidler

 

analysere og formidle – skriftligt og mundtligt – empiriske og teoretiske sammenhænge på en struktureret og nuanceret måde på fagets taksonomiske niveauer med anvendelse af fagets terminologi

 

på et fagligt grundlag argumentere sammenhængende og nuanceret for egne synspunkter, placere disse i en teoretisk sammenhæng og indgå i en faglig dialog.