Samfundsfag B

Samfundsfag B

Du kan som lærer anvende hele materialet (4 film + tilhørende tekstmateriale og arbejdsspørgsmål) og derved opfylde alle de faglige mål for faget. Kernestoffet er fortrinsvist fokuseret omkring Politik, Økonomi, men Sociologi kan også komme i spil, da området: politisk meningsdannelse og medier, herunder adfærd på de sociale medier, vil være oplagt som undersøgelsesområde, når eleverne arbejder med teknologiske redskaber, anvendelsen af disse samt politiske løsninger på nationale og internationale udfordringer (herunder på klimaområdet).

 

Det anbefales, at eleverne på forhånd er blevet introduceret til nogle af de grundlæggende begreber inden for hhv. Politik og Økonomi, og at de samtidig løbende trænes i at indsamle relevant empirisk materiale, som på udvalgte områder kan supplere nærværende materiale.

 

Som beskrevet i den samlede lærervejledning anbefales det, at man afsætter 8 moduler til forløbet, såfremt man ønsker at anvende det hele. Det vil give den fornødne tid til fordybelse i stoffet samt mulighed for at foretage yderligere undersøgelser på egen hånd.

 

Det vil være nærliggende at lade eleverne udarbejde en synopsis som afslutning på forløbet, da det vil træne dem i denne prøveform og ligeledes vil fungere som en didaktisk stilladserende foranstaltning.

 

I nedenstående præsenteres de faglige mål for Samfundsfag B, som de er formuleret af Undervisningsministeriet (jfr. Bekendtgørelsen 2017). >>>

 

Af faglige mål skal eleverne kunne:

 

anvende og kombinere viden og kundskaber fra fagets discipliner til at undersøge aktuelle samfundsmæssige problemstillinger i Danmark og andre lande og diskutere foreliggende og egne løsninger herpå.

 

anvende viden, begreber og faglige sammenhænge fra kernestoffet samt enkle teorier til at forklare og diskutere samfundsmæssige problemstillinger.

 

undersøge og dokumentere et politikområde, herunder betydningen af EU og globale forhold.

 

sammenligne og forklare sociale og kulturelle mønstre.

 

undersøge konkrete økonomiske prioriteringsproblemer i Danmark og EU og diskutere løsninger herpå.

 

behandle problemstillinger i samspil med andre fa.

 

demonstrere viden om fagets identitet og metoder

 

formulere faglige problemstillinger og indsamle, kritisk vurdere og bearbejde dansk og fremmedsproget materiale, herunder statistisk materiale, til at undersøge og diskutere problemstillinger og konkludere.

 

påvise faglige sammenhænge og udviklingstendenser ved hjælp af tabeller, diagrammer og enkle modeller samt egne beregninger og diagrammer med brug af digitale hjælpemidler.

 

formidle faglige sammenhænge på en struktureret og nuanceret måde på fagets taksonomiske niveauer med anvendelse af fagets terminologi.

 

på et fagligt grundlag argumentere sammenhængende og nuanceret for egne synspunkter og indgå i en faglig dialog.