Samfundsfag C

Samfundsfag C

Du kan som lærer anvende hele materialet (4 film + tilhørende tekstmateriale og arbejdsspørgsmål) og derved opfylde alle de faglige mål for faget. Kernestoffet er fortrinsvist fokuseret omkring Politik, Økonomi, men Sociologi kan også komme i spil, da området: politisk meningsdannelse og medier, herunder adfærd på de sociale medier vil være oplagt som undersøgelsesområde, når eleverne arbejder med teknologiske redskaber, anvendelsen af disse samt politiske løsninger på nationale og internationale udfordringer (herunder på klimaområdet).

 

Det anbefales, at eleverne på forhånd er blevet introduceret til nogle af de grundlæggende begreber inden for hhv. Politik (politiske beslutningsprocesser i Danmark i en global sammenhæng) og Økonomi (det økonomiske kredsløb, økonomiske mål og økonomiske styringsinstrumenter). Det anbefales ligeledes, at eleverne får stillet relevant empirisk materiale til rådighed (undersøgelser, artikler, taler etc.). Her kan man som lærer med fordel benytte nogle af de listede eksterne ressourcer. >>>

 

Som beskrevet i den samlede lærervejledning anbefales det, at man afsætter 8 moduler til forløbet, såfremt man ønsker at anvende det hele. Det vil give den fornødne tid til fordybelse i stoffet samt mulighed for at foretage yderligere undersøgelser på egen hånd.

 

I det nedenstående ses de faglige mål for Samfundsfag C, som de er formuleret af Undervisningsministeriet (jfr. Bekendtgørelsen 2017) >>>

Af faglige mål skal eleverne kunne:

 

anvende og kombinere viden og kundskaber fra fagets discipliner til at redegøre for aktuelle samfundsmæssige problemer og diskutere løsninger herpå

 

anvende viden, begreber og faglige sammenhænge fra kernestoffet til at forklare og diskutere samfundsmæssige problemer.

 

undersøge aktuelle politiske beslutninger, herunder betydningen af EU og globale forhold.

 

undersøge sammenhænge mellem relevante baggrundsvariable og sociale og kulturelle mønstre.

 

undersøge konkrete prioriteringsproblemer i velfærdssamfundet herpå.

 

behandle problemstillinger i samspil med andre fag.

 

demonstrere viden om fagets identitet og metode.

 

formulere samfundsfaglige spørgsmål og indsamle, kritisk vurdere og anvende forskellige materialetyper til at dokumentere faglige sammenhænge.

 

formidle indholdet i enkle modeller, tabeller og diagrammer med brug af digitale hjælpemidler.

 

formidle faglige sammenhænge på fagets taksonomiske niveauer med anvendelse af faglige begreber.

 

argumentere for egne synspunkter på et fagligt grundlag og indgå i en faglig dialog.