Flerfagligt forløb

Flerfagligt forløb

Som et bud på en ny samfundsøkonomi bliver cirkulær økonomi hurtigt til et spørgsmål om alt eller intet. Årsagen hertil er, at det cirkulære samfund ikke vil fungere, hvis det etableres som en parallel til det eksisterende lineære (økonomi) samfund. Sagt på en anden måde giver det ikke mening, at den ene halvdel af befolkningen nedsætter og recirkulerer forbruget, imens den anden fortsætter det enorme forbrug og efterfølgende spild. Alle skal være med.

 

Nærværende materiale lægger derfor op til flerfaglige opgaver, idet der nærmest ikke eksisterer områder, der ikke på den ene eller anden måde berøres af tankerne bag cirkulær økonomi.

 

I følge bekendtgørelsen for den seneste gymnasiereform har eleverne ikke længere AT (Almen Studieforberedelse) på skemaet. Det betyder imidlertid ikke, at projekter og forløb på tværs af fagene forsvinder. Der er fortsat et krav om samspil mellem fagene. Sådanne samspil bliver på mange af landets gymnasier kaldt ”flerfaglige forløb" [ff].

 

Som et flerfagligt forløb er det oplagt at benytte hele materialet (4 film + tilhørende tekstmateriale og arbejdsspørgsmål) og derved opfylde en lang række  faglige mål. Selv om kernestoffet tager afsæt i Samfundsfag stx (A B C niveau) og Samfundsfag B (HF) og fortrinsvist er fokuseret omkring Politik, Økonomi, kan Sociologi også komme i spil. Politisk meningsdannelse og medier, herunder adfærd på de sociale medier, vil være oplagt som undersøgelsesområde, når eleverne arbejder med teknologiske redskaber, anvendelsen af disse samt politiske løsninger på nationale og internationale udfordringer (herunder klima).

 

Tekstmaterialet og de dertil hørende arbejdsspørgsmål  lægger ligeledes op til at kunne anvendes tværfagligt i Fysik, Kemi, Biologi, Historie, Dansk, Informationsteknologi m.fl. Det er altså nærliggende at bruge materialet i et flerfagligt forløb og/eller som oplæg til SRO, SRP og SSO (HF).

 

Det anbefales, at elever, der via andre fag end Samfundsfag ønsker at arbejde med cirkulær økonomi, på forhånd er blevet introduceret til nogle af de grundlæggende begreber inden for hhv. Politik (politiske beslutningsprocesser i Danmark i en global sammenhæng) og Økonomi (det økonomiske kredsløb, økonomiske mål og økonomiske styringsinstrumenter).